Web Content Display Web Content Display

Merudgifter til børn

Hvem kan få tilskud?

Lov om Social Service §41 handler om dækning af nødvendige merudgifter, hvis du forsørger et sygt barn i hjemmet.

Barnet skal være under 18 år og have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

»Indgribende lidelse« betyder at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

»Kroniske lidelser« omfatter sygdomstilstande o.l., som fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud.

At det skal være en »langvarig lidelse« betyder i praksis, at der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. Det er dog ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et år. Det afgørende er betydningen af en nedsættelse af funktionsevnen.

Tilskuddet er ikke afhængig af, hvor meget du/I tjener, og du skal ikke betale skat af tilskuddet.

Men husk at du skal søge før du køber. Du kan ikke få tilskud med tilbagevirkende kraft.

Web Content Display Web Content Display

Udgifter til din sygdom?