Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Det indeholder røgen fra brændeovnen

Målinger har vist, at brændeovnsrøg indeholder partikler, specielt fine og ultrafine partikler og høje niveauer af tjærestoffer og dioxin. Stoffer, der i større eller mindre grad kan påvirke vores sundhed.

Små partikler

De fine og ultrafine partikler kan på grund af deres lille størrelse trænge dybt ned i lungerne og påvirke luftvejene. Det er i sig selv noget skidt, men det bliver ikke bedre af, at de ofte medbringer andre sundhedsskadelige stoffer, som sidder fast på partiklerne. Det kan fx være dioxin eller tjærestoffer.

Tjærestoffer

Tjærestoffer dækker over en stor gruppe af stoffer, hvoraf 15 i dag vurderes at være skadelige. De hæmmer vores immunforsvar, nogle er hormonforstyrrende, men værst er, at de kan skade vores arveanlæg og give kræft.

Dioxin

Dioxin er en fællesbetegnelse for en meget stor gruppe af klorholdige miljøgiftige, hvoraf 12 stoffer er ekstremt giftige. Dioxin er hormonforstyrrende og kan både give kræft og påvirke vores evne til at få børn. 

Afbrænding af træ giver desuden

  • CO (kulmonoxid), kvælende
  • ozon, irriterende
  • metan og andre mindre kulbrinter, som er drivhusgasser, der har betydning for dannelse af ozon

Hvis man bruger andet end rent træ, er dårlig til at fyre eller har en ovn med dårlig forbrænding, kan røgen også indeholde forskellige cyanidforbindelser. Cyanid er ligesom kulmonoxid og svovlbrinte en kvælende gasart, som hindrer optagelse af ilt i blodet.

Læs mere om partikler:

Det fyrer vi med

De såkaldte brændeovnstårne står for cirka halvdelen af det brændsel, vi fyrer med herhjemme. Resten henter folk selv ved sankning eller fra egen have, lokalt brændesalg og så videre.

Dertil kommer den mere uautoriserede brændsel. Visse steder kan man fx købe granulat af gamle gulvtæpper eller petrokoks, som er et restprodukt fra olieproduktion. Nogle fyrer også med ulovlig brændsel, fx paller med imprægnering og pesticidrester, trykimprægneret træ eller affald.

Mere skadelig end olie og gas

De seneste års målinger og undersøgelser af forurening fra brændeovne afslører også, at det er de få, som sviner rigtig meget. Men mange bække små… Selv med den bedste ovn, skorsten og korrekt brug, så udsender brændeovne 100 gange flere skadelige partikler end olie og gas.

Desuden fortæller undersøgelserne også, at kun de færreste kender reglerne om fx skorstenshøjde og korrekt brug af brændeovn.

Du kan læse mere om forskning i luftforurening fra brændeovne på Nationalt Center for Miljø og Energi's hjemmeside