Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Når røgen fra brændeovnen generer

Røgen fra brændeovne belaster først og fremmest luftkvaliteten udenfor. Men også luften inden for vil i større eller mindre grad afspejle mængden af fine og ultrafine partikler, sod og kulilte udendørs. Og det kan genere følsomme luftveje.

Brændeovnsrøgen indenfor

Brændeovnsrøg kommer ind udefra via sprækker, ventilationskanaler, vinduer, døre og ventilationsanlæg. En åben pejs eller en utæt brændeovn kan også være med til at forringe luftkvaliteten i boligen.

Ved en stor undersøgelse oplyser over 6 % af deltagerne, at de inden for de seneste 14 dage havde følt sig generet af brænderøg fra nabolaget. De adspurgte nævnte symptomer som vejrtrækningsproblemer, hoste og astma, svie og hævelser ved øjne og næse, hovedpine, hjertebanken og søvnbesvær. Det svarer til, at 300.000  på landsplan er generet af brændeovnsrøg.

Generer røgen fra din nabos brændeovn?

Så prøv at tage en snak med naboen for at se, om I i fællesskab kan løse problemet. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte din kommune, der skal tage sig af sager om klager over røggener.

Miljøstyrelsen lancerede i 2016 en brændefyringsportal. Her finder du fx information om, hvordan du kan klage til kommunen over forurening fra brændeovne og gode råde om fyring i brændeovne.

I praksis kan det være svært at komme igennem med klager. Det er nemlig et skøn fra kommunes side, hvorvidt der er tale om væsentlig forurening. Der mangler ganske enkelt faste regler på området og grænseværdier for forureningen.

Det er særlig svært for personer med astma og følsomme luftveje, fordi Miljøministeriet mener, at det at have astma i sig selv ikke kan begrunde indgreb over for forurenende brændeovne.

Årsager til, at røgen kan genere:

  • Røglommer i tætbebyggede områder, hvor landskab og/eller vejrforhold gør, at røgen pakker over hustagene
  • Et boligområde med mange brændeovne, som forurener mere eller mindre over det hele
  • De, der betjener ovnene, kan fx have dårlige fyringsvaner, forkert brændsel, for lav skorsten, uhensigtsmæssig placering af skorsten på huset eller kort afstand til naboer
  • For lave skorstene godkendes af myndighederne – det er kommunernes pligt at godkende skorstenene, og de har overdraget opgaven til skorstensfejerne

Andre kilder til dårlig indeluft

Du skal være opmærksom på, at der også er mange andre forureningskilder indendørs, der kan irritere følsomme luftveje med partikler, organiske stoffer og tungmetaller. Det er fx tobaksrøg, stearinlys – især duftlys – røgelsespinde og madlavning. Derudover kan der være allergener fra fx pelsdyr, skimmelsvampe og husstøvmider.

Lovgivning om brændeovne

I 2015 trådte en ny brændeovnsbekendtgørelse i kraft, og brændeovne må nu kun udlede halvt så mange sundhedsskadelige partikler. Reglerne gælder både for nye og brugte brændeovne, der sælges videre.

Bekendtgørelsen præciserer, hvad kommunerne kan gøre, hvis borgere klager over brænderøg. Udover at kunne udstede påbud har kommunerne mulighed for at indføre krav i nærmere afgrænsede områder i en såkaldt forskrift.

Producenter, importører, forhandlere, brugere og skorstensfejere skal i fællesskab sikre, at alle fyringsanlæg, der installeres fremover, overholder de nye grænseværdier for udledning af blandt andet sundhedsskadelige partikler.