Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvad er luftforurening?

Ordet luftforurening dækker over partikler, kemikalier eller gasser, der optræder i luften i mængder, som er til skade for mennesker eller miljø. Luftforurening dækker både over naturlige stoffer som pollen og svampesporer samt menneskeskabte stoffer som fx partikler og tjærestoffer i brændeovnsrøg.

Den menneskeskabte luftforurening stammer primært fra forbrænding af kul, olie, naturgas, benzin og træ. En anden kilde er de industrielle processer eller landbrugsaktiviteter, hvor der bl.a. udledes ammoniak, metan og lattergas.

Disse primære stoffer kan reagere i atmosfæren, fx under indvirkning af sollys, hvorved de kan danne andre kemiske stoffer som fx aldehyd eller kvælstofdioxid.