Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvilke stoffer forurener

Luftforurening kan bestå af mange forskellige stoffer som:

 • SO2 – svovldioxid
 • CO – kulmonoxid
 • O3 – ozon
 • Nox'ere – kvælstofdioxider eller nitrogenoxider: NO + NO2
 • Tjærestoffer - PAH – Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner
 • VOC – Volatile Organic Compounds – flygtige organiske forbindelser
 • Partikler

SO2 – svovldioxid

Svovlforurening skyldes hovedsageligt afbrænding af kul og olie fra kraftværker. Svovldioxid er en farveløs gas, som giver luftvejsproblemer, som er skidt for miljøet, fordi det giver såkaldt 'sur-regn'. En regn der forsurer jordbund, skove, vandløb og søer med blandt andet skovdød til følge.

Svovlforurening kan bl.a. forværre astma og astmatisk bronkitis. De seneste 20 år har mindre svovl i brændstof og bedre rensning af røg fra kraftværker medført, at svovlforurening i danske byer er faldet markant.

CO – kulmonoxid

90-95 % af CO-forureningen stammer fra benzinbiler og opvarmning af boliger og industri. CO bliver i atmosfæren omdannet til CO2.

CO er en giftig gasart, fordi det hæmmer blodets optagelse af ilt. CO kan irritere følsomme luftveje ved fx ophold i tunneler eller kørsel med åbne vinduer i bilkøer.

CO2 er dog ikke sundhedsskadelig i de mængder, der findes i luften. Desuden er CO2 en vigtig drivhusgas.
Drivhusgas er en luftart, som opfanger den varmestråling, som jorden udsender fra sin overflade. Derved holder drivhusgasserne på varmen og øger drivhuseffekten. På grund af menneskelig aktivitet ligger CO2-indholdet i atmosfæren i dag 30 pct. over hvad niveauet var, før industrialiseringen startede. Forskerne mener, at denne menneskeskabte drivhuseffekt medfører en global opvarmning.

O3 – ozon

Ozon findes både i luften ved jorden og i det såkaldte ozonlag 15-20 km over jorden. Ozonlaget beskytter mennesker, dyr og planter mod solens ultraviolette lys, men nær jorden kan ozon være skadeligt. Ozon nær jorden er en giftig gas, som er et resultat af reaktioner mellem andre kemiske stoffer, som kan skade planternes vækst og give luftvejsproblem.

Ozon kan give hoste, øget slimproduktion, brystsmerter og flere astmaanfald samt nedsat lungefunktion hos specielt børn og astmatikere.

Nox'ere – kvælstofdioxider

Nox er et fælles navn for NO og NO2, som kommer hovedsageligt fra bilernes udstødning, kraftværker og forbrændingsanlæg. Forureningen fra benzinbiler er faldet efterhånden, som der er kommet katalysatorer på flere og flere biler.

De såkaldte SCR- katalysatorer på tunge diesellastbiler og busser nedbringer Nox-forureningen betydeligt, men til gengæld øger det støt stigende antal dieselpersonbiler forureningen. Filtre og katalysatorer på dieselbiler fjerner nemlig partikler, men giver øget forurening med kvælstofdioxid. 

Kvælstofdioxid og partikler er de mest sundhedsskadelige stoffer i luftforureningen. Kvælstofdioxid irriterer luftvejene, giver vejrtrækningsproblemer, nedsat lungefunktion og øger risiko for infektion i lungerne. NO2 er et særligt stort problem for personer med astma og KOL samt børn og ældre.

Tjærestoffer - PAH

Tjærestoffer stammer fra afbrænding af fx træ og diesel. I byområderne stammer tjærestofferne fra trafikken og i villakvarterene fra private oliefyr, pejse og brændeovne.

Tjærestoffer dækker over en stor gruppe af stoffer, hvoraf 15 i dag vurderes at være sundhedsskadelige. De hæmmer vores immunforsvar, nogle er hormonforstyrrende men værst er, at de kan skade vores arveanlæg og give kræft.

VOC – flygtige organiske forbindelser

Betegnelsen VOC'er omfatter alle slags flygtige forbindelser. Kilderne er både naturlige som fx træer, men de er også menneskeskabte fra bl.a. bilmotorer eller brændeovne. VOC kan danne ozon i luften nær jorden og give luftvejssymptomer. Mange VOC'er, som fx benzen, er kræftfremkaldende.

Partikler

Partikler er mikroskopiske 'støvkorn', der opstår efter forbrænding af fx olie eller træ, eller ved slid af bremser og vejbelægning. Men de små støvkorn kan også komme fra havsprøjt og jordstøv. Væsentlige kilder til partikelforureningen er trafik og brændeovne. En tredjedel af de fine partikler bliver så at sige født af kemiske reaktioner i atmosfæren mellem forureningsstoffer som svovl, kvælstofoxider og ammoniak. Der er dog også biologiske kilder til partikelforureningen som fx pollen.

Partiklerne deles ind efter størrelse:

 • TSP er total masse af partikler med en diameter under 30 μm
 • PM10 er sod eller grove partikler, der omfatter partikler op til 10μm
 • PM2.5 er de fine partikler, der omfatter partikler op til 2,5 μm i diameter
 • Ultrafine partikler og nanopartikler er partikler under 0,1 μm i diameter.

1μm = 0,001 mm

Grove partikler

De grove partikler stammer bl.a. fra slid på dæk og bremser. De mindste partikler kommer fra bilernes udstødning eller fra brændeovne.

Fine partikler

De fine og ultrafine partikler kan på grund af deres lille størrelse trænge dybt ned i lungerne og påvirke luftvejene. De kommer fra dieselbiler og brændeovne og udgør en alvorlig trussel mod vores sundhed. Og det bliver ikke bedre af, at sundhedsskadelige stoffer som tjærestoffer eller allergener fra pollen, sidder fast på partiklerne. Omvendt kan pollen også bære forurening på overfladen.

Partikelforureningen forkorter vores forventede levetid og gør mennesker mere syge. Specielt de fine partikler øger risikoen for at udvikle luftvejs- og hjertekarsygdomme. Seneste forskning viser, at partikler giver arvelige skader på vores dna.

Læs også:

DMU's lille bog om partikler, der er skrevet af af et bredt panel af forskere fra DMU og andre forskningsinstitutioner til ikke-eksperter med den nyeste viden inden for området.