Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Lovgivning- ret til ren luft

Luftforureningen har ændret sig gennem de seneste 20-30 år. Nogle stoffer er faldet, andre er steget.

For eksempel er forureningen med bly og kulilte (CO) faldet i Danmark og opfylder i dag de gældende grænseværdier, fordi man har indført blyfri benzin og katalysatorer på nyere biler.

Reduktion af svovl i diesel og benzin har også betydet et fald i antallet af partikler i luften på bl.a. H.C. Andersens Boulevard i København. Niveauet ligger dog stadig over EU's tilladte grænseværdi.

Det samme gælder forureningen med NO2 i Danmark, som er faldet siden 1990'erne pga. krav om katalysatorer på nye personbiler. Men forureningen med NO2 i Danmark overskrider stadig EU's tilladte grænseværdi.

Danmark har bundplacering

I 2010 træder nye EU-grænseværdier for luftforurening i kraft, men Danmark får svært ved at leve op til EU's grænseværdier for partikler og NO2.

I perrioden 2000-2006 steg luftforureningen i Danmark med 14 pct. for små partikler og 8 pct. for store partiklers vedkommende. Røgen fra brændeovne er den største årsag til stigningen, der placerer Danmark i bunden af Det Europæiske Miljøagenturs liste.  Danmark deler bundplaceringen sammen med lande som Cypern, Ungarn, Letland og Slovakiet.

Fra 2005 er der dog et lille fald i forureningen. Desværre viser luftkvalitetsrapporten fra 2008, at Danmark ikke kan overholde grænseværdier for store partikler (PM10) fastsat af EU fra udgangen af 2005. Det har medført en advarsel fra EU-kommissionen.

Mod slutningen af 2009 fremkom der dog nye resultater for forureningen med store partikler (PM10) på H.C. Andersens Boulevard i København, som betød, at Danmark ser ud til at kunne overholde EU's grænseværdier.

EU – direktiver om ren luft

EU kommissionen har offentliggjort en del direktiver og programmer for bedre luftkvalitet i Europa. Det første direktiv er fra 1980 og senest kom der et i 2008, der træder i kraft i 2010.

Det nyeste direktiv sætter bl.a. nye grænseværdier for en række stoffer, stiller krav om måling af disse stoffer og krav om formidling af luftkvaliteten til befolkningen med særligt fokus på udsatte grupper fx astmatikere og personer med KOL.

EU har defineret grænseværdi for luftens indhold af små partikler
EU har for første gang fastsat en grænseværdi for, hvor mange små partikler (PM2.5), luften må indeholde. På nuværende tidspunkt er den vejledende, men den bliver bindende fra 2015.

Ren luft til alle

I Danmark kom regeringen i 2008 med en luftforureningsstrategi, der skal resultere i renere luft i byerne, bl.a. ved at begrænse forureningen fra brændeovne.
Den kan du læse mere om hos Miljøstyrelsen i dokumentet: Ren luft til alle

Læs mere