Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Luftforureningens historie

Lige siden industrialiseringens begyndelse i midten af 1800-tallet har luftforurening været et problem - specielt i byområder.

Du har sikkert hørt om den berygtede London smog, eller læst om den i krimilitteraturen. Specielt en episode i London fra december 1952, hvor forureningen var omkring100 gange det, man ser i København i dag, kostede mange tusinde mennesker livet.

 

Men det er ikke første gang luftforurening i byerne har kostet menneskeliv. Overdødelighed og andre helbredsmæssige konsekvenser som følge af luftforurening er kendt tilbage fra det 13. århundrede.

Fokus på renere luft i EU

London-episoden i 1952 blev starten på en reduktion af luftforurening gennem regulering og lovgivning. Gennem de sidste 30 år har EU's regeringer arbejdet med begrænsning af luftforureningen gennem lovgivning og regulering. Det primære fokus har været at beskytte vores helbred men også at beskytte miljø, kulturarv og afgrøder.

På samme tid er der sket en voldsom vækst i trafik og energiforbrug. Så på trods af forbedret lovgivning og øget opmærksomhed udgør luftforurening stadig en alvorlig helbredsrisiko i dag.

Det gælder især for mennesker med astma, allergi og KOL, for hvem luftforurening kan ødelægge helbredet og føre til reduceret livskvalitet.

Måling af luftforurening i Danmark

Herhjemme har man målt luftforurening systematisk siden slutningen af 1960'erne. I begyndelsen af 1980'erne startede Miljøstyrelsen sammen med amter og kommuner det landsdækkende luftkvalitetsmåleprogram op. I dag er det Danmarks Miljøundersøgelser – DMU - som står for overvågningen af luftkvaliteten i Danmark med fokus på byerne og den luftforurening, der har indflydelse på vores sundhed.

Måleprogrammet har også et smog-varslingssystem til at advare om smog-episoder. Ligeledes kan Miljøstyrelsen orientere befolkningen gennem radio og fjernsyn, hvis luftforeningen med NO2, SO2 og/eller O3 overskrider bestemte værdier i tre timer.

Hvad betyder smog?

Ordet smog er en sammentrækning af de engelske ord smoke og fog. Ordet er et udtryk for et uheldigt sammenfald af flere specielle meteorologiske forhold, som kan give meget høj luftforurening.