Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Merudgifter til børn

Hvem kan få tilskud?

Lov om Social Service §41 handler om dækning af nødvendige merudgifter, hvis du i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og langvarig lidelse.

Det er ikke diagnosen, der er afgørende, men den samlede vurdering af, om lidelsen for det enkelte barn har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Der er i 2017 kommet nye afgørelser fra Ankestyrelsen, som vanskelligør muligheden for at få hjælp efter §41 i forhold til tidligere.

Hvad betyder »Indgribende lidelse«?
»Indgribende lidelse« betyder at lidelsen skal have alvorlige følger i den daglige tilværelse. Det beror på en konkret og individuel vurdering, om en lidelse har alvorlige følger i barnets daglige tilværelse. I vurderingen indgår oplysninger om barnets helbredsmæssige forhold, samt hvordan barnet fungerer i skole, dagtilbud, til fritidsaktiviteter, i sociale sammenhænge og i hjemmet.

Vurderingen af, om en lidelse er indgribende, skal som udgangspunkt foretages med den medicinske behandling, som barnet modtager.
I de tilfælde, hvor barnet,  uden medicinsk behandling, vil være akut livstruet, skal vurderingen foretages uafhængig af en løbende medicinsk behandling. Det samme gælder, hvis ophør af den medicinske behandling vil betyde en umiddelbar risiko for væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.

Hvis der er tale om en anden form for behandlingsforløb end medicinsk behandling, gælder det samme, hvis den konkrete behandling kan sidestilles med medicinsk behandling.

Det gælder fx diætbehandling. Vurderingen af, om en lidelse er indgribende, når barnet er i diætbehandling, skal som udgangspunkt foretages med diætbehandlingen. Som udgangspunkt gælder dette også, selvom barnet uden diætbehandling vil være akut livstruet. Det gælder også, hvis ophør af diætbehandlingen vil betyde en umiddelbar risiko for væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.
Hvis diætbehandlingen kan ligestilles med medicinsk behandling, skal barnet dog vurderes uden diætbehandling, hvis barnet uden diætbehandling vil være akut livstruet, eller hvis ophør af diætbehandlingen vil betyde en umiddelbar risiko for væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.

En diætbehandling kan sidestilles med medicinsk behandling, hvis der er tale om en lægelig ordineret behandling med godkendte ernæringspræparater.

Diætbehandling, som ikke er iværksat efter lægelig ordination, kan ikke sidestilles med medicinsk behandling.

Det kan heller ikke sidestilles med medicinsk behandling, at borgeren følger en diætkost, der består i at undgå visse fødevarer og/eller erstatte dem med andre fødevarer.

Du kan læse mere i Ankestyrelsens principafgørelse 18-17 og i artikel hos Ankestyrelsen.

 

Hvad betyder »kroniske lidelse« og »langvarig lidelse«

»Kronisk lidelse« omfatter sygdomstilstande o.l., som fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud.

At det skal være en »langvarig lidelse« betyder i praksis, at der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. Det er dog ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et år. Det afgørende er betydningen af en nedsættelse af funktionsevnen.

Tilskuddet er ikke afhængig af, hvor meget du/I tjener, og du skal ikke betale skat af tilskuddet.

Men husk at du skal søge før du køber. Du kan ikke få tilskud med tilbagevirkende kraft.
 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning