Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Merudgifter hos voksne

Merudgifter hos voksne mellem 18 og 65 år.

Hvem kan få tilskud?

Generelt er der mulighed for, at du kan søge tilskud til de udgifter, du har på grund af en nedsat funktionsevne fx på grund af kronisk sygdom. Men du kan kun få hjælp efter servicelovens §100 til udgifter, som ikke dækkes efter anden lovgivning.

I "Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse i § 1, stk. 2" står:

"Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger".

Ankestyrelsen har i december 2019 udgivet en Principafgørelse 84-19 der samler op på, hvem der er omfattet af personkredsen for at få hjælp. Principafgørelsen indeholder eksempler til illustration.

Der er mange sproglige formuleringer i sociallovgivningen, der kan være svære at forstå. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (www.dukh.dk), har samlet op på Ankestyrelsens principafgørelser inden for de sidste år, for at forstå, hvordan formuleringen "at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger" skal forstås. Du kan læse mere på dette link: Praksisnyt nr. 15 om ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger (pdf)

Hele bekendtgørelsen, der gælder fra 1/1 2013, kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144516

Førtidspensionister

Hør nærmere på pensionskontoret i din kommune om mulighederne for at søge hjælp efter § 100 i Lov om Social Service.

Der er stor forskel på, om du har fået tilkendt din førtidspension før eller efter 1. januar 2003 og om du er tilkendt fx personlig hjælperordning, invaliditetsydelse eller bistand- og plejetillæg.

Læs evt. mere i afsnit 5 punkt 71 og frem i "Vejledning nr 5 til Serviceloven - om særlig støtte til voksne".

Hvad kan du søge tilskud til?

Eksempelvis kan der opnås tilskud til nødvendige medicinudgifter. Men kun til den del af din udgift, som ikke kan dækkes af Kronikerbevilling, Sygesikringsloven, Sygeforsikringen Danmark eller andre private sygeforsikringer/ordninger.

Det er desuden muligt at modtage tilskud til fx befordring, handicaprettede kurser, udgifter til daglig tøjvask og indskud i lejebolig.

Kommunerne har tidligere haft mulighed for at give tilskud til merudgifter til diætkost hvis din lidelse er medfødt, fx cøliaki eller laktose-malabsorption konstateret ved gen-test. Men i efteråret 2016 er der kommet ny Principafgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse, som fjerner denne mulighed. Ankestyrelsen har skrevet en artikel om §100, stk. 2 og hvorfor den ikke gælder for mennesker med cøliaki, laktoseintolerans eller fødevareallergi. Artiklen kan findes på deres hjemmeside.

 

Udbetaling

Som udgangspunkt får du tilskuddet udbetalt som en kontantydelse, afhængig af hvor mange nødvendige merudgifter du har.
Men visse ydelser som fx taxakørsel eller medicinudgifter, kan betales direkte af kommunen. Det betyder, at du ikke får penge til medicin eller taxa, men at apoteket eller taxaselskabet bliver betalt direkte af kommunen.

Beløb

Der er indført en bagatelgrænse på mindst 6.288 kr. i årlige merudgifter (2016), før kommunen udbetaler et tilskud efter servicelovens §100. Kan du sandsynliggøre merudgifter for mere end 6.288 kr. årligt, udbetales der et beløb hver måned, hvor der rundes op til nærmeste 100 kr. 

Merudgiftsydelsen er skattefri og er uafhængig af indkomst.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning