Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Vil du vide mere

DUKH

DUKH står for Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, og er en selvejende institution, der hører under Socialministeriet. DUKH arbejder for at styrke retssikkerheden for borgere med handicap. Det gør de ved at rådgive i enkeltsager mellem en borger med handicap og en myndighed, typisk en kommune.

DUKH kan give råd om regler, sagsbehandling, klageveje og klagemuligheder samt om opgave- og ansvarsfordelingen inden for det offentlige. I nogle tilfælde kan de gå dybere ind i en sag, holde møder med kommunen og borgeren og søger at få løst op for sagen, men fungerer ikke som bisidder.

DUKH yder også generel rådgivning. Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på andre steder, kan du henvende dig, hvad enten du er borger, organisation eller myndighed. 

DUKH's rådgivning er gratis.

VISO

Specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.

1. januar 2007 fik kommunerne det samlede ansvar på det sociale område.
Det gælder også den rådgivning du har ret til efter den sociale lovgivning. Det betyder at du altid skal henvende dig til kommunen, hvis du har brug for hjælp fra det offentlige.

Din kommune kan i langt de fleste tilfælde give dig den rådgivning du har brug for. Derfor skal du som udgangspunkt henvende dig til din kommune, hvis du har brug for rådgivning på det sociale område.

Enkelte gange kan problemerne dog være så specialiserede og komplicerede at der er brug for helt særlig ekspertise. Her træder Videns- og Specialrådgivningsorganisationen – i daglig tale VISO - til.

VISOs mål er:

  • At være en stærk støttefunktion for kommuner og borgere i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager
  • At skabe tryghed for borgere og sagsbehandlere
  • At sikre den mest optimale specialrådgivning og udredning, uanset hvor i landet borgeren bor

Specialrådgivning

Du kan få rådgivning, når dine problemer er så specielle og komplicerede, at de falder ind under VISOs sagsområde.

VISOs specialrådgivning kan hjælpe dig til at få bedre overblik over den situation, du befinder dig i. Specialrådgivningen vil ske enten telefonisk, skriftligt eller personligt.

For at specialrådgivningen kan bidrage til, at du kommer videre i løsningen af din situation, bliver der lagt vægt på at inddrage de fagpersoner, du allerede er i kontakt med, så alle omkring dig kan komme frem til en fælles forståelse af situationen og af løsningsmulighederne. Det kræver, at du giver dit samtykke.

Du kan godt henvende dig direkte til VISO for at få specialrådgivning. Det vil dog som regel være en god idé, at du først kontakter din kommune, så kommunen kan stå for den første indledende rådgivning og afklaring af dine behov.

Udredning

En udredning er en tværfaglig undersøgelse af alle de nuværende forhold, som er af betydning for din kommende livssituation. Hvis du ønsker VISOs hjælp til udredning af dine problemer, skal du i alle fald henvende dig til din kommune. VISO kan nemlig kun igangsætte en udredning efter henvendelse fra din kommune.

Det er altid kommunen, der beslutter, hvad der skal ske i din sag.

Læs evt. også "VISO-pjece til borgere".

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside. Her kan du bl.a. læse hvornår en sag er en VISO-sag og om hvordan en sag forløber.

Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer (tidl.: De Samvirkende Invalideorganisationer) har udgivet informationspjecen "Kend spillereglerne!" om sagsbehandling på det sociale område. Undertitlen er "13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste" - og målgruppen er både tillidsrepræsentanter samt almindelige medlemmer af handicaporganisationerne.

Pjecen er udarbejdet af DH's arbejdsgruppe om retssikkerhed i erkendelse af, at der sker mange fejl i sagsbehandlingen, hvorfor det er vigtigt at kende spillereglerne. Pjecen forsøger at give svar på en række praktiske spørgsmål, som man kan komme ud for, når man har en sag under behandling hos de sociale myndigheder.

Hvordan søger du om hjælp, hvordan kan andre hjælpe og deltage i din sag, hvor lang tid må kommunen være om at behandle din sag - og hvordan kan du klage. Det er nogle af pjecens 13 spørgsmål og svar.